ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שעה

ב"ה, כ"ה אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב מו"ה נחום

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו. - כבקשתו יזכירוהו ואת ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם, ויהי רצון שיתעסק ככל יכולתו בהחזקת כל עניני היהדות בסביבתו ומושפעיו הקרובה ואפילו הרחוקה, וכבר נודע מאמר רז"ל - בהנוגע לבני ישראל, אני ישנה (בגלותא) ולבי ער להקב"ה לתורתו ומצותי', אלא שצריך המעורר לעורר בדברים היוצאים מן הלב ואז נכנסים ללב השומעים, וכשמעוררים וחוזרים ומעוררים הרי סו"ס פועלים פעולתם בהנוגע לפועל ובחיי היום יומים, וכיון שהטוב הוא בלי גבולי, הרי תמיד ישנו מה להוסיף לשפר ולשכלל והשי"ת יזכהו לעשות בזה מתוך בריאות והרחבת הדעת.

בברכה כלשון המורגל בפי כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ד'שעה

מו"ה נחום: בורשטין.