ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שעו

ב"ה, כ"ו אייר, תשט"ז

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפרטי-כל מימי כ"ז ניסן ה' י"ד וט"ו אייר, ובודאי במשך הזמן נתקבל מכתבי מענה על הפ"כ הקודם, ואחכה לבשו"ט בהענינים אודותם נכתב שם.

זה איזה זמן שהתכתבתי עם מר דוד שי' הלמן רוקח, בהנוגע לפתיחת מרקחת בכפר חב"ד, וכנראה ממכתביו אשר לא נפלאת היא. וכיון שתלוי הענין בפרטים ופרטי פרטים, מהנכון הי' שיתדברו עמו ויבררו כל הפרטים אשר בזה, והרי גם זה נכנס במסגרת התפשטות והתרחבות כפר חב"ד.

בברכה.

תמיהתי (מהולה בצער קצת) על אשר ברוב קטעי המכ"ע שנתקבלו ומתקבלים גם עתה נזכר בדוקא השם שפריר! והרי זה כו"כ עוררתי ע"ד נחיצות קביעות שם כחב"ד ובדוקא. ולפלא שכנראה ענין זה קל בעיניהם, בה בשעה שארז"ל שמא מילתא הוא.

ומוכח גם מיני' ובי', מזה שהמכ"ע כותבים בדוקא ההיפך. וד"ל. ובטח עתה שעת הכושר להביא בפועל גם את זה, ולכלול (בשם זה או: כחב"ד א' וב') גם הכפר הישן...