ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שעח

ב"ה, כ"ו אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה דוד משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו, הנה ת"ח על הבשו"ט שביה"ס מתקדם ומתרבה מספר

התלמידים, ובטח משתדל ג"כ בהרמת האיכות. ויה"ר שכולם יעבדו שכם אחד בהנהלת המוסד הק' אשר על שם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהתפתחותו והתרחבותו, ותתברך עבודתם בהצלחה מופלגה.

בודאי יודיע בפרטיות אודות תוצאות הרישום, התכנית לימי החופש בקיץ הבע"ל, ומה טוב כמו שכתבתי כ"פ על אודות סידור קייטנא בכפר חב"ד אשר שם צוה ה' את הברכה, וכידוע מאמר קדושי עליון ומהם אדמו"ר הזקן אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק, אשר תתגלה שם מדת הרחמים שהיא גדולה ממדת החסד שלפני' נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה אל הקצה, עיין בדרך מצותיך להצ"צ דף קי"ד סוף ע"ב.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולבשו"ט בכהנ"ל.

הפ"נ שבמכתבו יקרא בעת רצון על הציון הק', ויבש"ט בזה.

ד'שעח

מו"ה דוד משה שי': גרין.

וכידוע מאמר: ראה לעיל אגרות ד'רפא, ד'שז, ובהנסמן בהערות שם.