ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שפא

ב"ה, כ"ו אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י עם המוסגר בו וכן קבלתי הפ"נ הכללי שאקראהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ועוד חזון למועד לאשר קבלתו לכללות אנ"ש.

ובמ"ש אודות נטיעת שתילי אתרוגים קלברה באה"ק ת"ו הנה גם עתה, לדעתי אינו בדומה לאתרוגי קלברה עצמם, ורק שסר בזה הענין דהרכבה, כנראה משיחות נשיאינו רבוה"ק, הי' בענין אתרוגי קלברה לא רק החשש דהרכבה. וכמובן גם מפתגם הידוע של רבנו הזקן אשר כשאמר הקב"ה ולקחתם לכם וגו' שלחו שליח לקלברה והביאו משם אתרוגים. וכבר כתבתי במקום אחר (הועתק בהערות לקונטרסי תשרי) הטעם גם ע"פ נגלה, כי קלברה היא איטליא של יון שהיא משמני הארץ, וכדאי' במד"ר על פסוק זה, ולכן חל ע"ז הציווי כל חלב לה' וכדרשת הרמב"ם סוף הל' איסורי מזבח, וע"ד אין מביאין בכורים אלא וכו'.

ולהודעתו מיום ההולדת שלו הבע"ל, הנה יה"ר שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד תורת הנגלה והנסתר וקיום המצות בהידור, ובזה - מצוה דזהיר בה טפי הנהגת הרבנות להיות מרא דאתרא כדבעי, וכמבואר בכ"מ וענין המצוה מיוחדת דכאו"א בפרט, שהיא השער לעליית כל התומ"צ שלו ולהמשכת כל ההשפעות שלו וכמבואר בכ"מ, ויהי' זה מתוך בריאות הרחבת הדעת ולאריכות ימים ושנים טובות, ובפרט אשר זכה להיות מרא דאתרא בכפר חב"ד אשר שם צוה ה' את הברכה עד העולם ואשר תתגלה במקום זה מדת הרחמים שגדולה ממדת החסד שלפני' נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה אל הקצה.

בברכה שדירתו חדשה תרחיב הדעת ותשנה המזל לטוב ובברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ד'שפא

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 390 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה שניאור זלמן: גרליק, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.

לאשר קבלתו: לקמן אגרת ד'תד.

נטיעת שתילי אתרוגי קלברה באה"ק: ראה לעיל אגרת ד'שלז, ובהנסמן בהערות שם.

וכבר כתבתי: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'נו.

וכמבואר בכ"מ: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תשיד, ובהנסמן בהערות שם. חי"ב ד'ריא.

תתגלה במקום זה מדת הרחמים: ראה לעיל אגרת ד'שז, ובהנסמן בהערות שם.