ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שפב

ב"ה, כ"ז אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב

פעלים כו'

מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה אייר והקודם לו.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לבריאות הנכונה, ובודאי ביאר לכ' ג"כ הרופא ששאל בעצתו, אשר ענין לחץ הדם תלוי במדה חשובה במצב רוח האדם, שמזה מובן שהנהגה מתאימה לדברי הבעש"ט, עזב תעזוב עמו - עם הגוף, בשמחה וטוב לבב, ה"ז מהענינים שמתן שכרם בצדם הטבת בריאות הגוף כפשוטה, וכנראה גם במוחש.

ומה נפלאו דברי רבינו הזקן בתניא פרק מ"ט (ס"ט סוף ע"ב) ובנו בחרת כו' הוא הגוף כו', ומסוגלים ימים אלו בפרט להאמור כיון שהם ימי הכנה לקבלת התורה, אשר כדרז"ל נעשו כל ישראל בריאים בגופם ושלמים (וע"פ כל הנ"ל מובן שאין להתנצל כלל על מה שכתב אלי בענין זה, כי נוסף על הפתגם החסידותי הידוע, יענעמס גשמיות איז בא מיר רוחניות, הרי גוף הישראלי קדוש הוא וכמובן גם מתניא הנ"ל)

כיון שאינו מזכיר בהנוגע לבריאות זוגתו הרבנית שתליט"א בטח הכל בסדר.

בת"ח על הבשו"ט מההידור בעניני המקוה ובטח ימשיך כת"ר בכיוון זה למהדרין מן המהדרין, במקוה האמורה וגם בשאר המקואות שהשפעתו מגיעה, ובימיו ובימינו נזכה לקיום היעוד אשר מקוה ישראל ה' ויזרוק עלינו בתכ"י מים טהורים וכמ"ש וזרקתי עליכם מים טהורים הקדמה קרובה לגאולה האמיתית הבאה תיכף לאחרי זה.

בברכה כלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ד'שפב

מו"ה ניסן: טלושקין, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקכח, ובהנסמן בהערות שם.

דברי הבעש"ט: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'שפא, ובהנסמן בהערות שם. חי"ב ג'תתלו.

לקמן ד'תריד.

נעשו כל ישראל בריאים: ראה גם לעיל ח"ו אגרות א'תקסח. א'תקעט. א'תרכ.

בתכ"י: בתוככי כל ישראל.