ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שפג

ב"ה, כ"ז אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נעם לי לקבל מכתבו מי"ד אייר שמסתדרים הענינים והולכים ובכיוון טוב, היינו בשני הפרטים שתהי' לו דיעה (ובטח בדרכי נועם תהי' לו דיעה זו בהנוגע להחלטה) ושישאר זה בסוד. ומזה עוד ראי' נוספת שאין לך דבר העומד בפני הרצון, ואשר מתקיים פסק דין של מעלה אשר בכל ענין של תורה יר"ש ומדות טובות תהי' יד חסידי חב"ד על העליונה, ורואים הפירות מהענין הראשון על אתר במה שבשיעור החדש ישנו למוד לקו"ת וגם מתן שכרם בצדם בשידוך טוב ומתאים לילדיהם שי'.

ויה"ר שהצלחתו בכל הנ"ל יעורר בו כחות נוספים לעבודה בשטח עניני חב"ד ובהתרחבות והתפשטות אבל בדרכי נועם, ואז יהי' ע"ד האמור כשאיש אחד מכם גולה לברבריא הרי מבררים את כל המדינה, ובירורים בימינו אלה הוא ע"י הפצת המעינות (עד שיגיעו גם) חוצה שענינם לא רק לימוד החסידות אלא הליכה בהדרכותי' ומנהגי' וזהו עיקר וכמאמר המשנה לא המדרש [עיקר] אלא המעשה.