ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שפה

ב"ה, כ"ח אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מכ' כ"ב כ"ג אייר, ובמה שכותבים אודות המקום המתאים לבנין הישיבה. כבר כתבתי במכתבי מאז, הנקודה הכללית בזה, שצ"ל בריחוק מקום האפשרי מבתי הספר למלאכה, כיון שסדרי הלימודים בשניהם אינם בשוה, ומהחלקות שמתאימות לתנאי זה באיזה מהן לבחור, עליהם לדון על אתר והשי"ת יצליחם.

לפלא שאין מזכירים במכתבם מפעולות הנוסעים [ב]יום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י, ובטח ינצלו גם ימי חג השבועות זמן מתן תורתנו הבע"ל באופן המתאים ויה"ר שיהי' בהצלחה.

ולקראת חג השבועות הבע"ל, הנה כלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר יה"ר שנזכה כולנו בתכ"י לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

קטעי מכ"ע נתקבלו, ות"ח.

בברכה.

ד'שפה

לבנין הישיבה: שתועבר מלוד לכפר חב"ד. ראה לעיל אגרת ד'דש, ובהנסמן בהערות שם.

כבר כתבתי: לעיל חי"ב אגרות ד'קכג. ד'קלח.