ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שפו

ב"ה, כ"ח אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגו"ח באה"ק ת"ו

סניף תל אביב,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך נתקבל מכתבם מכ"ב אייר עם המוסגר בו, ויה"ר שמכאן ולהבא תתרבה ההצלחה בעבודתם בקדש ויעבדו בה בשמחה ובטוב לבב, שגם עי"ז תתוסף ההצלחה עוד יותר, וכמובן ע"פ המבואר בדא"ח בכ"מ פעולת שמחה של מצוה ומרומז ג"כ בהפתגם המובא בדא"ח שמחה פורץ גדר, והרי מסוגלים ימים אלו דהכנה למתן תורה להאמור, שהרי במ"ת הקדימו נעשה לנשמע והי' זה מאהבה רבה וכתוכן מרז"ל כפה עליהם הר כגיגית, אברהם שקראו הר (תו"א למגילת אסתר, צ"ו ד') אלא שאז מודעא רבה לאורייתא כי כפה עליהם, משא"כ בזמננו הרי זה נעשה בדרך אתעדל"ת.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי, שאף ששייך לנשי ובנות חב"ד, בטח יש בתוכנו גם ענינים שיוכלו לנצלם בעבודתם בקדש, הם.

ולקראת חג השבועות הבע"ל, הנה כלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר יה"ר שנזכה כולנו בתוכ"י לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

לפלא שבעת הביקור דהת' בירות"ו - לא ביקרו גם בבי"ס הרשת.

בברכה.

ד'שפו

מכתבי כללי: דלעיל ד'שנה.