ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שפז

ב"ה, כ"ח אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד נתן

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה אייר עם המסוגר בו, הנה בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויה"ר שמתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת יוסיף אומץ בעבודתו בקדש בסביבתו בכלל ובבית הכנסת ובבית המדרש ביחוד, ואם מעט אור דוחה הרבה חשך עאכו"כ הרבה אור, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ולקראת חג השבועות הבע"ל, הנה כלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר יה"ר שנזכה כולנו בתכ"י לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכה.

במש"כ ע"ד שהבערה - דוקא - לחלק וללאו יצאת - יש להעיר מזה"ק ח"ב רג, ב ונתבאר בס' המצות להצ"צ מצות לא תבערו. - כן יעוין שו"ע לרבנו הזקן או"ח סתצ"ה בקו"א (ושקו"ט בזה בשו"ת אבני נזר חאו"ח סרל"ח).

במש"כ לפרסם דברי מהר"ל מפראג בהנוגע לניפוץ בציצית - בטח יבאר שזהו דברי המהר"ל (ולא בשו"ע וכיו"ב).

- במה שהעתיק מס' בנין אריאל שרק הארון עשה בצלאל והשאר רק ע"פ דבריו ועצתו, כי האור לא נברא במאמר וכו' - הל' צריך ביאור, כמובן, ואין הס' תח"י. וראה זח"ב קכז, ב. רמב"ן עה"ת בראשית א, ג. - ולהעיר מפדר"א פ"ג: י' דברים עלו במח' כו' והארון והאור לעוה"ב. ועיי"ש בביאור הרד"ל.

ד'שפז

מו"ה נתן דוד: לעסער, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תקעח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תקמב.

במש"כ ע"ד שהבערה - דוקא - לחלק וללאו יצאת: במכתבו:

כשבאתי לבקר את כ"ק אדמו"ר שליט"א... בחיים חיותו של כ"ק אדמו"ר כבוד חותנו הקדוש נ"ע... אמרתי לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א הסבר על טעם למה הבערה דוקא לחלק יצאת... וכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לי ג"כ טעם נכון, אבל אינני זוכר בדיוק. כמדומה לי שהבכן הי' לפי שהוא רק ניצוץ [...] הדקה כמו חודו של מחט ואח"כ נחשב ככוחו וכוח כוחו וכשנולד הניצוץ כל שהיא אינו ראוי לכלום רק אח"כ ניצץ האש יותר ויותר והוא חידוש. ע"כ הנני זוכר ואולי שכחתי, אבקש במחכ"ת הקדושה להודיע תוכן כוונתו בזה.

דברי מהר"ל מפראג: שהובאו בדרישה (ס"י סק"א), הטעם שגם ניפוץ הצמר צ"ל לשמה, שלפי"ז יש להחמיר בציצית ע"י מכונה. וראה לעיל ח"ו אגרת א'תשכב.

כי האור לא נברא במאמר: אלא נתעטף הקב"ה כו', ולפי שהארון נגד האור לכן הוצרך גם הוא להעשות (לא רק במאמר אלא) במעשה ידיו.