ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שפח

ב"ה, כ"ח אייר, תשט"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה ממוצש"ק, בו כותבת שלא השתתפה בפעולות נשי ובנות חב"ד מפני שלא נעשו פעולות בזמן האחרון. - ומובן שאין תירוץ זה מספיק, שהרי על כל אחת ואחת מהחבירות להתענין בהרחבת הפעולות ולהרבות יזמה (אינציאטיב) בזה, ועאכו"כ שזהו מחובתן של כל אחת מהחבירות במצב כדברי' שלא נעשו כל פעולות, וכיון שאין צועקין על העבר, הנה יה"ר שתתנהג באופן כזה בהנוגע על להבא ובודאי כשיסתכלו בהמצב בסביבתן ימצאו כמה ענינים ואופנים איך לפעול בהצלחה.

נכון במאד מה שעובדת בשטח חינוך בנ"י על טהרת הקדש, ובודאי גם על ידי זה יתחזק בריאותה עוד יותר, ובפרט שמתקרבים אנו לזמן מתן תורתנו אשר התורה מביאה רפואה לעולם ומחזקת את האדם הישראלי ולא רק ברוח אלא גם בגוף.

בברכה לבשר טוב בכל האמור לעיל,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי לאסיפה הכללית של נשי ובנות חב"ד כאן שבטח תנצל תוכנו בהתאם להאמור לעיל.

ד'שפח

מכתבי כללי: דלעיל ד'שנה.