ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שצב

ב"ה, כ"ט אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' אייר, בו שואל:

א) אם מחויב הוא ללמוד חסידות, כי אפשר שאיננו ראוי לכך.

הנה פשוט הדבר* אשר מחויב הוא בלימוד חלק תורה זה, ובפרט שנמצאים אנו בזמן שנוגע לימוד זה לקיום המצות וללימוד שאר חלקי התורה, וכנראה במוחש שע"י האור והחיות הבא ע"י לימוד החסידות נתוסף חיות בקיום כל המצות ובפרט בעבודת התפלה שהוא הסולם שעל ידו עולה האדם מארצה השמימה, וכמבואר בזהר הק', והקדמה להתפלה צריכה שתהי' התבוננות בגדולת הבורא ב"ה (כמובא באורח חיים סי' צ"ח סעיף א') שיודעים מהותה ואופנה ע"י לימוד החסידות.

ב) מהו המקור שמשנים אנ"ש נוסח התפלה והמנהגים לנוסח ומנהגי חב"ד.

הנה אינה מובנת השאלה בזה, כי פשיטא שהתלמיד צריך לנהוג כהוראת רבו דוקא, וכל אלו המקבלים עליהם את רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע לרב, פשוט שצריכים לנהוג על פי הוראתו.

ג) מה הן דרכי ההתקשרות האמיתית.

הוא הלימוד בתורת החסידות והליכה בהדרכותי' ומנהגי' שעי"ז מתקשרים יחד כל החסידים.

ד) מה הן הנהגות המיוחדות ללימוד תורת דא"ח.

הוא קיום המצות ולימוד התורה ובהידור האפשרי.

ה) מי שעוסק הרבה בלימוד הנגלה אם זקוק הוא ללימוד החסידות.

פשוט הדבר שכן הוא, ואדרבה עוד יותר, כמובא בזהר חלק ג' קנב, א. אשר לימוד פנימיות התורה שבימינו נתגלתה בתורת החסידות, היא נשמתא דאורייתא ללימוד נגלה דתורה שנקראת גופא דאורייתא וכמבואר שם, עיי"ש.

ויה"ר שיתחיל בלימוד בפועל ובהקדם האפשרי ויוסיף בזה מזמן לזמן ובהקדמת נעשה לנשמע שזהו תנאי לקבלת התורה בכל חלקי', ויה"ר שישפיע גם על חבריו בזה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'שצב

*) יעוין בקונטרס עה"ח בארוכה. וראה ג"כ הל' ת"ת לרבנו הזקן פ"א ס"ד: וא"א לה להתתקן ולהשתלם כו'.