ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שצד

ב"ה, כ"ט אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב אייר, מבשר טוב מהטבת בריאותו, הנה יה"ר שכשם שמבשר טוב מהטבת הבריאות בגשמיות כן יבשר טוב במה שמסיים במכתבו אודות לימוד החסידות, אשר לא לבד שהתחזק בזה אלא שעוד מוסיף וכציווי תוה"ק דמעלין בקדש ומובטח השי"ת שיקיים ההבטחה כל המוסיף מוסיפין לו והמקבל עליו עול תורה היינו שזהו בדרך קבלת עול מתמעטים אצלו הדאגות והטרדות שכולם נכללים בהענין דעול מלכות ודרך ארץ וכפסק המשנה ולפום גמלא שיחנא.

כבקשתו יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבו לטובה לבן זכר, ובודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר