ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שצו

ב"ה, כ"ט אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אשר ראה השגחה פרטית, אבל מה יעשה וצריך הוא לסייעתא דשמיא לעבודת התפלה וכו'

כבר ידוע פסק רז"ל הבא לטהר מסייעין לו, ולאידך גיסא לא יגעת ומצאת אל תאמין, ולכן בידו הדבר תלוי, ואם יתייגע בזה כפי כחו, הבטיחתנו תורתנו הק' תורת חיים, יגעת ומצאת, אלא שבכדי להמשיך ההצלחה בפועל ולמטה, צריך לתת צדקה להזולת לא רק צדקה בממון אלא צדקה בהשפעה טובה לקרבו לתורה ומצות שעל ידי זה מתרבה ההצלחה שמלמעלה בענינים אלו של המשתדל כיון שמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה (אלא שכמה פעמים ככה).

כבקשתו הזכרתי את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם, ויה"ר שיבשר טוב בזה ושהוסיף בלימוד התורה ובקיום המצות בהידור ומשפיע גם בסביבתו בכיוון זה.

בברכת החג,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א