ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שצז

ב"ה, כ"ט אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה ישכר דוב שי

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הששי, עם הפ"נ המוסג"ב עבור אמו שתחי' שקראתי היום ער"ח על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ואחכה לבשו"ט.

ת"ח על הקורת רוח שגרם לי בכתבו אודות אופן חגיגת יום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י, ובודאי ינצלו גם זמן מתן תורתנו והימים שלפניהם ושלאחריהם בכיוון המתאים, בעוד מועד יכינו ג"כ תכנית לימי החופש בקיץ הבע"ל.

ובמ"ש אודות הסברא שילמדו לימודי חול בחצי יום הראשון, הנה מובן שבכלל אין רצוי הדבר, אבל מה ששואל אם יתנהג בזה בתקיפות, הרי אף שעיקר הוא שהתחלת היום ולימודיהם צ"ל דוקא בלימודי קדש, אבל במקום דאי אפשר כלל יש להסכים בדוחק שלאחרי לימוד אחד של לימודי קדש, הרי שאר הלימודי קדש יהיו בשעות מאוחרות, כיון שגם באופן זה מתקיים הצווי שראשית עריסותיכם תתנו לה', (אף שעדיין במקומו עומד הגרעון שדוקא בשעות הבקר שהתלמידות קולטות את הלימוד יותר לומדים אז לא את הלימודי קדש), וי"ל - שימצא אנשים מן הצד שישפיעו על פב"פ שתסכים להמשיך בסדר הלימודים כמו עד עתה.

ולהודעתו מעשיית התספורת של בנם יוסף יצחק שליט"א, הנה יה"ר שהוא וזוגתו שיחיו יגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ד'שצז

מו"ה ישכר דוב שי': גורביץ, מנהל ביה"ס בית רבקה בצרפת. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקי, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תפט.

לימודי חול בחצי יום הראשון: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ג'תתר, ובהנסמן בהערות שם.