ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שצח

ב"ה, כ"ט אייר, תשט"ז

ברוקלין.

משתתפי שיעור הנלמד ברבים, ע"י הרה"ח

נו"נ עוסק

בצ"צ מו"ה חיים אליעזר שי' הלוי

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם בו כותבים אשר הוסיפו בקדש ללמוד גם ספר התהלים לנעים זמירות ישראל, נוסך על השיעורים דעד עתה, ומילתא היא שהזמן גרמא שמתקרבים אנו ליום ההילולא של דוד מלך ישראל החי וקים, אשר כמאמר רז"ל התפלל שיהיו קורין בהם - במזמורי תהלים - והוגים בהם, ונוטלים עליהם שכר כנגעים ואהלות, ויהי רצון אשר ילכו מחיל אל חיל ומתאים להוראת תורת החסידות תורת אלקים חיים בשמחה ובטוב לבב עדי יקוים היעוד, ודוד עבדי נשיא עליהם לעולם בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ד'שצח

מו"ה חיים אליעזר: הבר, פתח תקוה. ראה גם לעיל חי"ב אגרת ד'קעד. לקמן ד'תרמא.