ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שצט

ב"ה, כ"ט אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו'

מו"ה אברהם דוד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום החמישי,

ובקשר למה שכותב שהוא מיו"ח של החסיד הנודע מו"ה כו' וכו' משה יצחק ז"ל מיאסס, אתענין לדעת אם יש תחת ידו איזה מכתבי יד שלו בתורת החסידות או מסיפורי החסידים השייכים להנ"ל ואם הן, תוכנם לפי ערך עכ"פ, ות"ח מראש על הטרחא.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולבשורות טובות.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'שצט

מו"ה אברהם דוד: שלינקא, ראשון לציון.