ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תב

ב"ה, כ"ט אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צנמ"ס הרש"י שי'

שלום וברכה!

... בביקורו של מר שז"ר כאן שוחחנו ע"ד בקור אחדים מתלמידי תומכי תמימים דכאן - באה"ק ת"ו למשך איזה שבועות ואולי יותר, וע"ד שמארגנת כאן בשנים האחרונות מחלקה התורנית של הסוכנות. והצעתי להנ"ל שמכמה טעמים מתענין הנני בזה, למרות שבודאי גם פעולה זו תעורר תלונות וטענות עלי מכמה צדדים, וד"ל, אבל מהתנאים העיקרים בזה - שע"ד התייסדות הכפר וסיוע בעניניו שאין זה בא ע"י מפלגה אלא ישר ממשרדים המתאימים, הרי גם ארגון הנסיעה צ"ל רק באופן בלתי מפלגתי, ומחלקה התורנית בארצוה"ב מפורסמת כענין של מפלגה, אף שבאופן רשמי אולי אינו כך, ולכן התנאי הוא:

א) כיון שאין בקופת תו"ת בכלל אמצעים ובמילא הוצאות נסיעה הנ"ל, צריך אהי' לחפש ממקורות אחרים וע"ח ענינים אחרים, ולכן אפשר לי לדון ע"ד הגשמה בפועל אם הוצאות הכרטיסים יעמידו לרשותי, אבל כנ"ל ישר מהסוכנות, ולא ע"י מחלקה תורנית וכיו"ב.

ב) אף שברוב הפעמים מחלקת התרבות דהסוכנות נותנת הוצאות האש"ל באה"ק ת"ו, והכרטיסים הם ע"ח הנוסעים או המוסדות השולחים אותם. - מטעם הנ"ל, היינו חוסר אמצעים והקישוים בהשגת אמצעים חדשים, בנדון נסיעת תלמידי תו"ת, צ"ל באופן אחר, היינו שיתנו הוצאות הנסיעה הלוך ושוב, והאש"ל על אתר יסודר על ידי.

מובן שאין נוגע לי איך שירשמו בפנקסי מחלקת התרבות לאיזה תכלית נתנו הכסף, אבל מצדי מודיע אני אופן הסידור בפועל.

ג) ועוד נקודה עיקרית, אף שפשוטה היא, והיא: שתכנית וסדרי ביקורי תלמידי תו"ת באה"ק ת"ו לא יתערבו בזה מבחוץ (היינו - באיזה מקומות יבקרו, בלוית מי כו' וכו') אף שגם אני מעונין שיבקרו במקומות שונים באה"ק ת"ו, אף שמקומם העיקרי יהי' במוסדות חב"ד אשר באה"ק ובכפר חב"ד.

... כדאי להעלות שאלה זו על סדר היום, כי לדעתי נסיעה זו תביא עדוד היותר גדול לתושבי הכפר בהוה, ולאלו אשר משדלם הנני שיתיישבו בו, וכן למוסדות חב"ד - בכפר חב"ד ובלוד...

בברכה לבשו"ט.

ד'תב

הרש"י: ה"ר שלמה יוסף זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שי, ובהנסמן בהערות שם.

בקור אחדים... באה"ק: תוכנית שליחות אברכים לבקר במוסדות חב"ד באה"ק התחילה כבר בקיץ תשי"ד, בשיחה עם מר שזר, כנזכר לעיל ח"ט אגרת ב'תתכו: "דברתי אתו ע"ד שימצאו אמצעים לנסיעות קבוצת תלמידי תו"ת דכאן למשך איזה חדשים לאה"ק ת"ו".

אמנם תוקף משנה קיבלה תוכנית זאת לאחר המאורע דלעיל אגרת ד'תרפא, ובהנסמן בהערות שם, ועיקר תפקיד השליחות היתה לעודד את יושבי כפר חב"ד, ואת כללות אנ"ש באה"ק.

בהמשך לזה - לקמן אגרות ד'תע. ד'תרצו.

על נסיעת השלוחים ראה לקמן אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.