ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תג

[אייר תשט"ז?]

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה ישראל זוסמאן שי'

שלום וברכה!

סו"ס נתקבל מכתבו מכ"ד ניסן, וביאורו העדר מכתביו מפני שלא נתקבל מענה מכאן, - הנה לפלא, כי פעמים בקשתי את אנ"ש שלא יפרשו פירושים על העדר המענה מכאן כי ברובא דרובא הוא מפני הטרדות, שלכן באים לכל לראש המענה על הענינים הדחופים ונחוצים ביותר, וגם המענה לכאלו שלע"ע אינם עדיין מאנ"ש במאה אחוז וע"ד האמור בתפלת שלמה המלך שישנם כאלו שצריכים להעביר (פארלויפן) הדרך.

וד"ל.

במה שכותב אם לעשות מנין גם בקירוב להדירות החדשות ויש אומרים שעי"ז יוחלש מצב בית הכנסת דעתה, - הנה בכגון דא צריך להחליט בהתאם לתנאי המקום והזמן, ובטח יש מקום לפשרה, היינו שבימות החול שאז טרודים במלאכה ובפרט בהנוגע לזמן תפלת שחרית, יהי' מקום תפלה בצבור בעוד מקומות, משא"כ בהזמנים שפנוים יותר, הרי כבר ידוע דברוב עם הדרת מלך, ומובן שהנ"ל הוא רק נקודה כללית, ויש להתייעץ על אתר עם המרא דאתרא וזקני אנ"ש בהנוגע לפועל.

וברכה בכל עת זמנה היא, - להודעתו אודות האפשערעניש של נכדו שליט"א, הנה יה"ר שהוריו יגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת, ומועתק לקמן קטע ממכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בנוגע למנהג ישראל זה של גזיזות השערות וכו'.

ולהודעתו מנשואי בתו שתליט"א, הנה יה"ר שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

וז"ל כ"ק מו"ח אדמו"ר:

... ובדבר גזיזת השערות - אפשערעניש - הוא דבר גדול במנהג ישראל ועיקרו הוא בהחינוך דהשארת פיאות על הראש, ומיום הגזיזה והנחת הפיאות של הראש, נהגו להדר להרגיל את התינוק בענין נשיאת ט"ק וברכת המזון וק"ש שעל המטה, והשי"ת יהי' בעזרם שיגדלום לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך פרנסה בהרחבה ובמנוחת הדעת בגשמיות וברוחניות.

ד'תג

מו"ה ישראל זוסמאן: דבורץ, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'א, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תכה. ד'תריא.

בתפלת שלמה המלך: מלכים א ח, מג.