ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תד

ב"ה, ר"ח תליתאי, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

אנשי כפר חב"ד הם ובני ביתם

ד' עליהם יחיו

שלום רב וברכה עד בלי די!

הפ"נ כללי שלהם נתקבל. וקראתיו ערב ראש חדש מתן התורה על ציון מיסד הכפר חב"ד ומנהלו כ"ק מו"ח אדמו"ר העומד ומשמש ומעורר רחמים רבים למילוי משאלות לבבם לטובה ולהתחזקות הכפר והתפשטותו, ולמילוי תפקידו כמרכז הפצת המעינות באה"ק תובב"א מתוך מנוחת הנפש והגוף הרחבת הדעת ובשמחה וטוב לבב.

הצעתי שמשך המעת לעת דזמן מתן תורתנו שהוא גם הילולא דדוד מלכא משיחא והבעל שם טוב, יתחלקו למשמורות אומרי תהלים ולמשמורות לומדי חסידות - אנשי הכפר ואנ"ש ומתלמידי לוד שיחוגו בכפר חב"ד ויסיימו ויחתמו היו"ט בהתועדות חסידותיית כאחים ממש כי אב אחד לכולנה ובהתעוררות והחלטות לחיזוק כל עניני הכפר וביחוד מוסדות החינוך הקימים וביסוד חדשים ביסל"מ דפוס וסמינר לבנות ועוד.

בברכה שיקוימו בהם, בתוך כלל ישראל דברי נותן התורה בחקותי (חקיקה שבתורה וחקיקה שבנפש) תלכו (מהלכים בלי גבול) ואת מצותי תשמרו ועשיתם (ביד ימין. עיין ד"ה אם בחוקותי בס' המאמרים תרכ"ו) אותם גו' ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו גו' וישבתם לבטח גו' ונתתי שלום גו' והשבתי חי' רעה גו' והתהלכתי בתוככם גו' ואולך אתכם קוממיות וכדרז"ל (ב"ב עה, א) שתי קומות בתורה הנגלה ובתורת החסידות בנפש ובגוף בגשמיות וברוחניות.

ובברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות, לבשורות טובות בטוב הנראה והנגלה (כי כ"ע מודי בעצרת דבעינן לכם) ולאלתר לגאולה האמתית והשלימה.

מטעם המובן יושלח הנ"ל - באיזה קיצורים גם במברק.

ד'תד

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ז ע' 361 ובשלימות בחי"ג ע' 161.

הפ"נ: בהמשך להמאורעות בכפ"ח. ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.