ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תה

ב"ה, א' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

ת"ח על מכתבו מכ"ה אייר, בו כותב ע"ד המשך הפעולות בעניני חסידות תורה ויהדות וידיעות ממצב הכללי בכפר חב"ד אשר שם צוה ה' את הברכה, ובודאי יוסיף בזה וכל המוסיף מוסיפין לו בעניניו הפרטים, וכן יעורר את כל תושבי הכפר האנשים ונשים לעשות כהנ"ל כל אחד ואחת מתאים למעמדו ומצבו ויכולתו וכשרונותיו, ובמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה ישולם להם אלא שעוד כמה פעמים ככה בטוב הנראה והנגלה ובפרט שכפר חב"ד הוא המקום אשר תתגלה בו מדת הרחמים שהיא גדולה ממדת החסד שלפני' נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה אל הקצה.

ולקראת חג השבועות הבע"ל הנה בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר יה"ר שנזכה בתכ"י לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכת החג ולבשו"ט.

ד'תה

מו"ה דוד: בראוומן, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'ב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תסז. ד'תרמז.

תתגלה בו מדת הרחמים: ראה לעיל אגרת ד'שז, ובהנסמן בהערות שם.