ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תו

ב"ה, א' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב אודות נוסח התנאים אשר אצלנו.

הנה נכון הדבר שזהו הנוסח מכ"ק אדמו"ר הצמח צדק, ויש תחת ידי פוטוגרפיא מהתנאים והצ"צ הוסיף גם בגוף כתי"ק, וגם בו אין סופי השורות שוות וכו' נוסף על שאין נמצא שם ע"ד קנס וכו'.

בודאי בעת קשוה"ת שלו חזר מאמר דא"ח, ולפלא שאינו מזכיר עד"ז במכתבו.

ואכפול ברכותי שיהיו הקשו"ת בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכת מזל טוב ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ד'תו

יש תחת ידי פוטוגרפיא: נדפסה בבטאון חב"ד גליון 36 - 37 ע' 18.