ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תז

ב"ה, א' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מלאכתו מלאכת שמים מו"ה חיים שאול שי'

שלום וברכה!

... ובמ"ש בסיום מכתבו, מה יהי' הסוף. - הנה לפלא הספק ח"ו בזה, כי ידוע פסק בי"ד שלמעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו (של רבנו הזקן) על העליונה (עיין קיצורים והערות לס' תניא סוף עמוד קכ"ב) וגם זה בכלל שכבר הצליחו להעמיד מוסד חינוכי חב"ד, ובודאי תומשך ההצלחה גם בעתיד להמשיך בבנין המוסד ולשפרו באיכות ובכמות, ויה"ר שיעשה זה בשמחה ובטוב לבב.

ולקראת חג השבועות הבע"ל הנה בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר יהי רצון שנזכה כולנו בתכ"י לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכת החג.

ד'תז

מו"ה חיים שאול: ברוק, ראשון לציון. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'לט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תקעא. ד'תשה.

מה יהי' הסוף: מקשיי בניית בנין לישיבת אחי תמימים בראשון לציון. ראה לעיל אגרת ד'רעט, ובהנסמן בהערות שם.