ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תח

ב"ה, א' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו אייר, כבקשתו יזכירו את בנו הבכור... שליט"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבגמ זי"ע נשיא ישראל להטבת מצב בריאותו, וכבר ידוע הוראת רז"ל אשר יין של קידוש והבדלה מוסיף במאור עיניו של אדם.

ובמ"ש אודות ענין המחשבות*, מובא בספרים הק' אמר עם הספר ישוב מחשבתו כו' שע"י הלימוד בפנים, הנה האותיות מאירות ומועילות לבטל מחשבות בלתי רצויות, וגם בשעה שאין ספר מצוי הרי ע"י שחקוקים במוח הזכרון דברי תורה בכלל וביחוד מפנימיות התורה הנקראת אילנא דחיי דלית תמן לא קשיא וכו' דכתיב ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ (רעי"מ פ' נשא המובא ונתבאר באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כ"ו) - כ"ז דוחה חשך הם מחשבות הבאים מצד החשוך, וכבר ידוע שהמחשבה משוטטת תמיד (ולא כדבור, עת לחשות מלדבר) ודוחים מחשבה בלתי רצוי' דוקא ע"י מחשבת קדש.

ולקראת חג השבועות הבע"ל וע"פ מרז"ל חייב אדם לומר בלשון רבו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, הנה יה"ר שנזכה בתכ"י לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

נ.ב.

במ"ש אודות הספרים דהוצאת קה"ת, כמדומה כבר נכתב שבזה יש לפנות

להמתעסקים בזה באה"ק ת"ו ובראשם הרב אברהם פריז רח' בר כוכבא 16, פתח תקוה.

ד'תח

*) בטח מניחים גם תפילין דר"ת - מוחין דאבא. וכנראה אשר עת לבודקן - התפלין דרש"י והתפלין דר"ת.

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 466 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.