ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תי

ב"ה, ג' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו אייר, הנה כיון שאין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, אפשר שמה שכותב בהנוגע להנהגה חריפה עם התלמידים זקוקים לזה ב..., אבל בכל זה הרי יש לדון בזה עצמו אם במדת החסד או במדת הגבורה, ולכן אפילו במקום שמוכרחים להנ"ל הרי מכמה טעמים יש להקל ולרחם בדין ובפרט ע"פ מאמר רז"ל שלשה תהא ימין מקרבת ושמאל דוחה, וביחוד שיש חשש גם להענין דהמכה בנו גדול וכו' נוסף על השמועות (שכנראה מקורם מתלמידים הקשישים הנ"ל) שאינם מוסיפים בשם הטוב וכו' וד"ל...

ד'תי

לתוכנה ראה לעיל אגרת ד'רעו.