ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תיא

ב"ה, ג' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... וכידוע הפתגם, שהמחנכים של הישיבות וכו' הם בשביל התלמידים ולא להיפך, שמזה הוראה שבמקום ספק יש לפסוק הדין באופן שהוא תועלת יותר בשביל התלמידים מבלי להתחשב כ"כ עם השם טוב של המחנכים והמחוקקים.

ואת"ל הרי זהו מעין מס"נ, אבל בתקופתנו זו גם זה דורשים מאתנו, וכמבואר בחסידות הדיוק מסירת הנפש ולא מסירת הגוף, והוא שמוותר על טובתו ואפילו על טוב האמיתי דקדושה בשביל תועלת הזולת ובפרט תועלת הרבים, וכידוע פתגם רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע מענה על השאלה, מה חידשה החסידות, ומענתו לעשות טובה להזולת ע"ח טובת עצמו, ושאלוהו שזקוקים לראי' ע"פ נגלה דתורה שכן הוא, וענה שזה מפורש בש"ס שורפן חסיד (נדה יז, א עיי"ז בתוס')...

ואדם רואה מהרהורי לבו שמתקרבים אנו לזמן קבלת התורה ולא קבל נותן התורה הערבות דהתישים כי אם דוקא ערבות הגדיים, וק"ל. וידוע פירוש האריז"ל עה"כ והימים האלה נזכרים ונעשים, שכשהם נזכרים הרי נעשים ובאים בפועל כל הענינים שבפעם הראשונה, ויה"ר שנזכה לבשו"ט בכל האמור.

בכבוד ובברכה בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.