ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תיב

ב"ה, ג' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ אהרן

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ה אייר, ובודאי ימשיך בבשו"ט מפעולותיו הוא וכן מפעולות שאר אנ"ש שי' אשר במחנם הט'.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי, אף שבודאי יושלח ימים אלו באופן רשמי לסניף נשי ובנות חב"ד אשר במעלבורן.

בודאי כמנהגם הטוב ישלחו לכאן קטעי המכ"ע הנוגעים לעניני חב"ד, ובודאי למותר לעוררם שמוכרח שידפיסו לעתים קרובות יותר מענינים אלו, ומה טוב כמו שעושים אנ"ש בכמה מדינות שהנהיגו במכ"ע המופיעים שם, ונקראים ע"י אחינו בני ישראל, להדפיס בכל עש"ק וערב יום טוב איזה ענין בתורה ומצותי' ואם באפשרי מבואר ומואר ברעיונות חסידותיים, ומהנכון שיעורר את אנ"ש שיחיו על זה.

בברכה לקבלת התורה בשמחה בפנימיות.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תיב

אהרן שי': סרברנסקי, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקנו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תקיג.

מכתבי כללי: דלעיל ד'שנה.

קטעי המכ"ע: בהמשך לזה - לקמן שם.