ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תיג

ב"ה, ד' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה עזריאל שי'

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הכי ארוכה נתקבל מכתבו מיום השלישי (וגם בו לא נמצאת כל סיבה להפסק הכתיבה משך כל הזמן).

בו כותב ע"ד עבודתו בקדש במחנם הט' והתפשטותה, ובטח לא יסתפקו בזה וירחיבוה הן בכמות והן באיכות מתאים לדרישת השעה, ובודאי יש כר נרחב שגם זוגתו תחי' תנצל כשרונותי' במחנם הט' במילואה, ואין הדבר תלוי אלא ברצון.

במ"ש אודות בנין המקוה, הנה חבל שכנראה עדיין באמצע העבודה בזה ואף שבכגון דא כל יום ויום עולם מלא הוא, וד"ל, ובודאי אשר גם בזה הדבר תלוי ברצון המתעסקים בזה, כי היכולת ניתנה להם ככל הדרוש, ואחכה לבשו"ט בכל האמור.

ולקראת חג השבועות הבע"ל, הנה בלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר יה"ר שנזכה בתכ"י לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכת החג.

נתעכב השילוח ובנתיים נתקבל מכתבו מי"ד סיון... במש"כ ע"ד ביקור כאן צריך לברר אם מפאת שינוי המצב יתנו רשיון לחזרה ומובן שהבירור צ"ל באופן בלתי רשמי וד"ל.

ובקשר עם יום ההולדת - ובטח ינהג במנהגי אנ"ש ביום ההולדת - יה"ר שתהי' שנת הצלחה במילוי תפקידו (נבראתי לשמש את קוני) ע"י הקמת תלמידים חסידים יר"ש ולומדים, ומתוך הרחבת הדעת.

ד'תיג

מו"ה עזריאל שי': חייקין, אגאדיר. אגרת נוספת אליו - לקמן ד'תרלט.

שינוי המצב: היחס ליהודים במדינות הערביות, בתקופה זו.