ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תטו

ב"ה, ד' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק נוסף על הידיעות ע"י הטעלעפאן ועל כגון דא נאמר סגנון מרז"ל הידוע, אילו זכינו כו' עכשיו שלא זכינו כו' כוונתי שבאם הי' מתעסק בהחזקת היהדות והפצתה במחנו הט' ובתפקידו המיוחד בתור תלמיד תומכי תמימים בהפצת המעינות, זוהי תורת החסידות, עד שיגיעו גם חוצה, בודאי הי' עומד בקישור מכתבים ובאופן של זכינו היינו לא בענינים דעגמת נפש, ועכשיו שלא זכינו מתלפן וכותב בענינים כאלו.

ויהי רצון שרמז זה מהשגחה העליונה יספיק ויבריא בנם שליט"א בקרוב ממש, כיון שמכאן ולהבא וועט ער זיך אריינוארפן (ישליך עצמו) בהעבודה האמורה, ובמילא לעתים תכופות יבשר טוב מפעולות הטובות ופירותיהן ומהתכניות איך להרחיבן, אף שזה הרבה זמן שלא כתב עד"ז והוא מפני החלישות גדולה בזה, הרי אין לך דבר העומד בפני התשובה וכמרז"ל (הובא באגרת התשובה לרבנו הזקן פרק ט') הי' רגיל לקרות דף אחד יקרא שני דפים, וק"ל.

ולקראת חג השבועות הבע"ל, הנה בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, יה"ר שנזכה בתכ"י לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות, ולהכנסת בנם שליט"א לבריתו של אברהם אבינו בשעה טובה ומוצלחת.

בברכת החג.

נ.ב.

במ"ש אודות השם, כבר ידוע שצריך להיות בהסכם שני ההורים יחד ויהי' לאורך ימים ושנים טובות.