ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תטז

ב"ה, ד' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

הלל שי'

שלום וברכה!

בטח כבר מתכוננים בתכנית לימי הקיץ הבע"ל חופש הנוער מבתי הספר ולימודי חול, שאז כר נרחב ביותר לפעולות הת"ת כו' וכו' וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.

בודאי למותר לעוררו אשר בהמקומות שמבקר יעמוד עמהם בקישור מכתבים גם אחרי כן כדי לחזק ההתעוררות ובפרט בההחלטות בהנוגע לפועל.

ולקראת חג השבועות הבע"ל, הנה בלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר יה"ר שנזכה בתכ"י לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ד'תטז

מו"ה חיים הלל: אזימוב, פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתכ, ובהנסמן בהערות שם.