ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תיז

ב"ה, ד' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הרבנית מרת שרה תחי'

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מכ"ז אייר, ת"ח על הבשורה טובה שמתבססות פעולות אגודת נשי ובנות חב"ד במחנם הט' וכשם שעלה בידן למצוא מקום קבוע כפשוטו כן תצליחנה גם כן במציאת מקום קבוע ברוחניות, וכפתגם רבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, קביעות בנפש, וכבר נאמר על דרך הצחות בכגון דא, אשר דין תורתנו תורת חיים, שקבוע אינו בטל.

בטח מתקדם ענין הדפסת החוברת ובהידור המתאים, ואם בכל התקופות נאמר כל חלב לה' ופירש הרמב"ם שכל עניני קדושה צריכים להיות מן המובחר גם כפשוטו בגשם, עאכו"כ בדור יתום זה שמוכרחים להמשיך את האדם לענין פנימי עכ"פ בתחלת ההשתדלות על ידי הידור חיצוני.

אף שאינה מזכרת על דבר זה, תקותי שגם זמן מתן תורתנו תנצלנה להרחבת עבודתן והתפשטותה בממדים הכי גדולים, כי ימי סגולה הם והימים שלפניהם וכאמור, אף כי בקיצור, במכתבי לאסיפה הכללית של נשי ובנות אגודת חב"ד כאן, ויהי רצון שגם זה יהי' בהצלחה ומתוך הרחבת הדעת של כל אחת ואחת מהחבירות והמשתתפות ולכל לראש - דהעומדות בראש.

בברכת החג ולהצלחה בהאמור ובפ"ש בעלה הרב שליט"א.

ד'תיז

מרת שרה תחי': שוחאט, טורונטו. אגרות נוספות אליה - לעיל חי"ב ד'קפד. לקמן ד'תצב.

וכפתגם: ראה גם לעיל אגרת ד'שעא, ובהנסמן בהערות שם.

הדפסת החוברת: ראה גם לעיל אגרת ד'שיז, ובהנסמן בהערות שם.

במכתבי: דלעיל ד'שנה.

בעלה הרב: דוב יהודה.