ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תיח

ב"ה, ה' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה דוב ידיד' שי'

שו"ב

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הפתקא שלו ביחד עם המצורף אליו, ומוסגר בזה קבלה ממוסדות אשר על שם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר באה"ק ת"ו, ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה מראשית השנה עד אחרית שנה אשר הם הן - וכדוגמתם - המגינים עלי' ועל כל המחזיק בהם ומשתדל בהוספה עליהם הן במספר התלמידים והן בשעות הלימוד, שהם הגורמים וממשיכים אשר ה' יבנה בית וה' ישמר עיר וגו' וכאשר פתח ההסברה בזה רבי אבא בר כהנא וביארו הדבר ר' אסי ור' אמי, אשר הסופרים ומשנים שהם הוגים ומשנים את התורה ביום ובלילה כו' (מדרש איכה רבה בתחלתו).

ויה"ר שבקרוב ממש ובחסד וברחמים יערה רוח ממרום על כאו"א בתוך כלל ישראל ואז יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין, אשר אנחנו בשם ה' אלקינו נזכיר והוא ישלח עזרתו מקדש ויקיים הבטחתו, יעננו ביום קראנו בגאולה האמיתית ושלימה.

בברכה.

ד'תיח

מו"ה דוב ידידי': צונץ, ברוקלין. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ה א'תמ.