ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תיט

ב"ה, ערב חג השבועות, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מער"ח ירחא תליתאי, ובעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובמ"ש אודות מחילה. - מובן שאין זה בדרא דאונא, כי הרי אין זה ענין של קפידא ח"ו ובקשת מחילה, אלא במה שנוגע להפצת המעינות חוצה, ובמילא גם ע"ז קאי הוראת רז"ל והובא באגרת התשובה לרבנו הזקן סוף פרק ט' הי' רגיל לקרות דף אחד יקרא שני דפים וכו' ובכגון דא תקותי חזקה שיכפול השתדלותו בהפצת המעינות ובמסגרת צעירי אגו"ח בכפלים, וע"פ המבואר בדא"ח על הענין דכפלים לתושי' שזהו שלא בערך וכשירצה יצליח בזה בהנוגע לעצמו ובהנוגע לפעולות, ויהי רצון שאזכה להתבשר טובות בכל זה בהקדם ובמדה גדולה מתאים לדרישת השעה...

ולהודעתו מיום ההולדת שלו, הנה יה"ר שתהי' שנת הצלחה אצלו בכל האמור ובכלל לראות פרי טוב בעמלו האמור ובעמלנו אלו הבנים לראות מהם רוב נחת חסידותי ביחד עם זוגתו תחי'.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות המחכה לבשו"ט בכל האמור בהקדם.

המאמר עם הג' כי"ק כ"ק מו"ח אדמו"ר נת' ות"ח ת"ח מקול"ע.