ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תכ

ב"ה, ערב חג השבועות, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אברהם

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז אייר וג' סיון, הנה יהי רצון שבקרוב ממש אזכה להתבשר לא רק ע"ד קבלת מכתבי וע"ד דבור דברי התעוררות, אלא על ענינים של פועל וכמאמר המשנה לא המדרש עיקר אלא המעשה, וידוע פתגם הרשב"ץ ששמענוהו איזה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר בהנוגע לציור של חסיד משכיל ואינו עובד, וכמובן היתה הכוונה משכיל כדבעי ואינו עובד לא ח"ו כפשוטו אלא שלא בערך ההשכלה, ומרגלא בפומי' דרשב"ץ על זה, נשיאים ורוח וגשם אין, ואין זקוקים לביאור שהכוונה הוא בצמיחת התבואה והפירות התלוים בגשם דוקא, וק"ל. ואחכה לבשו"ט ומפורטות, ויה"ר שיהי' בעגלא דידן.

ולקראת חג השבועות הבע"ל, הנה בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר יה"ר שנזכה בתכ"י לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכת החג.

ד'תכ

מו"ה אברהם: פריז, פתח תקוה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'צב, ובהנסמן בהערות שם.