ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תכא

ב"ה, ערב חג השבועות, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממ"ה למטמונים. ת"ח על הבשו"ט מהטבת מצב בריאות מר רוזנברג שי'. ובודאי מוצא אותיות המתאימות במאורעות כגון אלו, לעורר שבכדי שיתוסף בברכות השי"ת צריך המקבל להוסיף בכלים לקבלת הברכה, שהם הן הענינים דתורה ומצות. וידוע פתגם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, יחידה שבנפש גיט עם אותיות...

ולקראת חג השבועות הבע"ל, הנה בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, יה"ר שנזכה בתכ"י לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכת החג

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי לאסיפת אגודת נשי ובנות חב"ד כאן, וכדאי להתבונן אולי כבר באה העת לארגן כגון דא במחנו הט', אף אם עדיין לא יקרא בהשם דנשי ובנות חב"ד. ואל בינתו אשען.

ד'תכא

מו"ה יצחק: דובאוו, מנטשסטר. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שיג, ובהנסמן בהערות שם.