ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תכג

ב"ה, ח' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מג' סיון בו כותב אשר עבר הרבה זמן מיום האירוסין של בתו שתליט"א, ולע"ע אין לו האפשריות לסדר החתונה מחוסר אמצעים הדרושים לרכוש דירה וכו'

והנה אף שידוע הפתגם שאין נותנים עצה כ"א לשואל עצה, מנצל הנני הזדמנות זו לכפול מחאתי הכי נמרצה על הנוהג באה"ק ת"ו לקשר נשואין בהוצאות מבהילות ובתנאים שתהי' הדירה דוקא במקום פלוני ושאר הענינים דוקא באופן פלוני ועי"ז מתארך ההפסק ביותר וביותר, ובודאי לדכוותי' למותר להאריך עד כמה אי-רצוי הפסק זה ובפרט בדורנו דור יתום וד"ל, ובפרט שלדאבון נפוץ זה בין חוגי אברכי ישיבות שצריכים לשמש סמל ודוגמא חי' להנהגה ע"פ תוה"ק. -

ידוע שצריך לדון כאו"א לכף זכות ובפרט כשהמדובר אודות מנהג שלדאבוננו נתקבל מכו"כ משפחות, אבל על הנמצאים על אתר ובפרט ר"מ וכו' ומי שהשפעה להם בחוגי אברכי הישיבה, למחות בזה ולעשות ככל האפשרי לשינוי המנהג (אותיות כו') האמור, ופשוט שצריכים לעשות בכזה בהנוגע לב"ב הם.

תקותי חזקה שמתאים למכתבו יש לו קביעות שיעור קבוע בלימוד תורת החסידות וכן שממשיך לקבל בספ"י חניכי ישיבת תומכי תמימים, וכבר ידוע מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין.

בברכה לבשו"ט בכל האמור לעיל.

נ.ב.

מוסג"פ טשעק להוצאתו הפרטית.

כבקשתו, בעת רצון יזכירו את אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם.

ד'תכג

על הנוהג באה"ק: בהמשך לזה - לקמן אגרת ד'תשלו.

אותיות כו': גהנם. ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תרמ, ובהנסמן בהערות שם.