ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תכד

ב"ה, ח' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

... במ"ש אודות מענה מהריא"ז שי' בהנוגע להרב המתיר פינוי העצמות... יש לשלול מעיקרא דעות משובשות אלו שהכותב נשען כאילו יש לזה ח"ו יסוד ברזין דאורייתא, ובדורנו דור יתום אם לא יהי' מענה מבוסס, יש מקום לחשש וכו' ובפרט שבהנוגע לחלק הנגלה ענו להנ"ל ונדפס בחוברת מיוחדה, אף שחלק הנגלה רבו העוסקים בו ורואים הטעות, עאכו"כ שצריך לענות בהנוגע לנסתר דתורה, ובפרט שיש חשש שינצלו את הנ"ל כדי להרחיק לימוד הנסתר והחסידות, וד"ל...

ד'תכד

מו"ה מנחם זאב שי': גרינגלס, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'רפה, ובהנסמן בהערות שם.

אודות מענה: ראה לעיל שם.