ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תכה

ב"ה, ח' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה ישראל זוסמן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח אייר.

במ"ש מתי הי' השינוי במנהגים של התפלה. - הנה מנהגי התפלה שנדפסו בהקונטרסים שהו"ל, קבלתים מכ"ק מו"ח אדמו"ר [מלבד אלו שצויין במיוחד שכן נראה לי, וברובא דרובא ביארתי ג"כ הטעם על זה]. ובמנהגים שמזכיר - בהנוגע לסיום ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה, בלחש שמעתי הוראה זו בפירוש מכ"ק מו"ח אדמו"ר. וכן בהנוגע להרכנת הראש באמירת קדיש, וה"ה בנגיעה בתחלת מקום הקריאה וסיומה בעלי' לתורה, משא"כ ענין אמירת זכר עמלק (בצירי או בסגל), שזהו מה שנראה לי ע"פ המאמר הנדפס בס' בונה ירושלים. וכמבואר המקורים בהערותי לרשימות למגילת אסתר. עיי"ש.

ובמ"ש איך שנהגו בזה בליובאוויטש, שמעתי פעם מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שהיו כמה מנהגים בבית המדרש שאינם מתאימים, אלא שכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) לא הי' מתערב בזה.

בודאי יודיע בפרטיות המתאימה על עניני הכפר וכו'. ויה"ר שיעשו כלים רחבים לקבלת ברכות השי"ת נחלה בלי מצרים וכו' - ולכל לראש, קירוב הלבבות והשלום וכדבר משנה.

בברכה ופ"ש כל אנ"ש שליט"א

מ. שניאורסאהן

ד'תכה

מו"ה ישראל זוסמן: דבורץ. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תג, ובהנסמן בהערות שם.

אמירת זכר עמלק: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ד'רמו.