ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תכו

ב"ה, יו"ד סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממ"ג למטמונים והקודם לו, ובמ"ש אודות מצב הישיבה שלכן לפי דעתו ודעת איזה אנ"ש ד... אין אפשרית עתה להביא אברך מארצוה"ב (ובפרט שהוא נשוי - כי כמובן אין מקום לשלוח מכאן בחור שטרוד תיכף או יהי' טרוד בעוד איזה זמן קצר בעניני שידוכין).

הנה חסר העיקר במכתבו, ומעין המבואר בתורת החסידות שאע"פ של"ת תלוים בי"ה ומצות עשה בו"ה, בכל זה עשה דוחה ל"ת (עיין אגה"ק לרבנו הזקן בתחלתו, לקו"ת במדבר ס"פ בלק. ויקרא מה, ג. שה"ש מח, ד). וכאמור ע"ד הצחות, שאילו לא נברא העולם היו ג"כ נשמרים כל הלא תעשה, משא"כ בהנוגע למצות עשה.

- כוונתי שאינו כותב מי יחליף פעולות האברך דארצוה"ב, כיון שפעולות אלו מוכרחות הנה, ואין כוונתי בזה להביע טענה, אלא להדגיש עוד הפעם, שברור אשר ביכולת אנ"ש על אתר לא רק להחליף את הנ"ל שלא יגרע מהפעולות האמורות אלא שיכולתם מספיק גם להוסיף עליהם, ולכן עדיין לא נמצאו האמצעים להבאת אברך זה כיון שאין זה מוכרח להתפתחות הישיבה, ואין הדבר תלוי אלא ברצון אנ"ש כאו"א וכולם ביחד, ואחכה לבשו"ט.

בברכה.

ד'תכו

שאילו לא נברא העולם: ראה גם לקמן אגרת ד'תמז.