ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תכז

ב"ה, יו"ד סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

איש רב פעלים מו"ה אהרן מרדכי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מר"ח סיון עם המוסגר בו... במ"ש כמה אופנים איך להשתמש בסכום שנשאר מאחיהם הי"ד, הנה א) צריך הי' לתת מסכום זה לירה לכ"א מהיורשים - ומובן זה ע"פ המבואר בכמה ספרים רוחניות הענין דירושה - וכמובן מספיק בזה איזה סכום שיהי' לירה וכיו"ב ועיקר הסכום הרי צריך לדעתי להקדיש, לענין או למוסד הנמצא בכפר חב"ד, ומה טוב בקשר עם הקייטנא בשנה זו או יסוד מוסד המשך לימוד תלמידי בתי ספר הרשת.

מהנכון ג"כ שבאופן חד-פעמי יקנו מסכום הנ"ל סידורים בשביל כל הכתה או גם בית הספר שהיתה בהנהלת שמחה הי"ד. ויהי רצון שיחליטו בכי טוב בכל האמור, ומכאן ולהבא אך בשו"ט ומשמחות יודיעו הן בעניניהם הפרטים והן בעניניהם הכללים.

בברכה ופ"ש כל בני המשפחה שיחיו.

נ.ב.

ת"ח על החוברת שמצרף למכתבו, ומה טוב אם באפשרי שקודם זמן הלימודים יו"ל עוד חוברת.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי לאסיפה הכללית של נשי ובנות חב"ד כאן, שבטח ינצלו תוכנו באופן המתאים.

ד'תכז

מו"ה אהרן מרדכי שי': זילברשטרום, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתסב אגרת ג'תתסב, ובהנסמן בהערות שם.

מאחיהם: האברך שמחה, שנרצח בביה"ס למלאכה יחד עם חמשה מתלמידיו. ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.