ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תכט

ב"ה, יו"ד סיון, תשט"ז

ברוקלין.

נשי ובנות חב"ד סניף תל אביב,

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבן מאור לר"ח סיון, ולפלא על יחס פב"פ שמזכירות במכתבן לפעולות ועבודת נשי ובנות חב"ד, בה בשעה שידוע עד כמה העריך כ"ק מו"ח אדמו"ר פעולות אלו ודרישתו להרחיבן בכל האפשרי, ומובן שבהזדמנות אעורר אותם עוד הפעם לשתף פעולה אתן מתאים לדרישתן, אבל ביחד עם זה כפי שידועות לי מהותן וידיעותיהן של כמה מהחבירות של סניפן ראויות רבות מהן להיות מרציאות באסיפות נשי ובנות חב"ד ולכל היותר על ידי שיכינו את עצמן לזה, אבל הרי הכנה זו נדרשת מכל אחד ואחת שעליהם להרציא ברבים, וכידוע הוראת רבותנו זכרונם לברכה בזה אשר אפילו רבי עקיבא למד לעצמו ארבע פעמים קודם אמירתו ברבים ונלמד זה מהכתוב (תנחומא פרשה יתרו, טו).

מוסגר פה העתק מכתבי כללי לאסיפה הכללית של נשי ובנות חב"ד כאן, אשר בטח יוכל לשמש תוכנו לעבודתן הן.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תכט

אעורר אותם: ראה לקמן אגרות ד' תמט. ד'תקעג.