ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תל

ב"ה, יו"ד סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הידיעה אשר הוטב מצב בריאותו והולך וטוב, ובודאי יקוים בו מאמר רז"ל (ב"ב יב, ב) שכל שמטיבין לו הרי זה לאורך ימים ושנים טובות, ובודאי למותר לעוררו עוד הפעם שכיון שראו הנהגת השי"ת בטוב הנראה והנגלה עד עתה, בודאי לא יתרגש (ניט אויפרעגען זיך) מהעלמות והסתרים שישנם לפי שעה בעניני המסחר, דאין זה אלא לשעה קלה. והטעם על זה, הרי אמרו רז"ל בהדי כבשי דרחמנא למה לך. ואפשר שהכוונה בזה כדי שישלח מברק שעלה ברצונו וחפצו הטוב ליתן סכום גדול על דעתי, ובכגון דא טוב יותר לקבוע הסכום, בכדי שלא יהי' ספק לשני הצדדים, כי הרי אפשר שככל שירבה ליתן יאמרו שאין זה סכום גדול בערכו, ובענינים של צדקה יש להזהר ככל האפשרי ולא לומר גדול סתם, בטח יפרש ויפרט בהזדמנות הקרובה.

בודאי שומר הוראות הרופאים ככל שיאמרו אליו, ואמרה תורתנו הק' תורת חיים שהיא נותנת רשות (שפירושו גם כן כח) לרופא לרפאות.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי לאסיפה כללית של נשי ובנות חב"ד כאן ומטובו למוסרו לזוגתו תחי' וגם לבתו תחי' בהסברה הדרושה, עד כדי שתפעלנה בהתאם לתוכן הכתוב, ושליחות מצוה זו תוסיף בברכת השי"ת לרפואתו שלימה בקרוב ולבשורות טובות בכל האמור.

בברכה.