ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תלא

ב"ה, יו"ד סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו בו כותב אודות מצב בריאות זוגתו שתליט"א, ובעת רצון אזכירה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וכן אותו ואת ב"ב שיחיו מתאים לכתבו, ויה"ר שיודיע בשו"ט בזה.

ובמה שכותב שלא רצה לכתוב אלי עד עתה מפני שמתבייש וכו', הרי כיון שקודם לזה מזכיר שהי' תלמיד תו"ת בלודז, בטוח אני בלימוד זה ובזמן ההוא שיפעלו פעולתם גם בהווה ובעתיד, אף שכמובן שחבל על כל יום עובר מבלי שתהי' הפעולה במילואה, ומדייק אני בתיבה במילואה כי לפי הכרתי בתכונות בני אדם ובידיעתי חינוך דישיבת תומכי תמימים בודאי גם עתה נראית פעולת החינוך האמור אלא שאינה ככל הדרוש וככל האפשרי, וכיון שלכל איש הישראלי נותנים כחות בלתי מוגבלים בענינים כגון דא, ברור אשר בידו הדבר תלוי, היינו ההשלמה בהפעולה האמורה עד שלא יהי' מקום להנוסח במכתב שמתבייש הוא מלכתוב, ובפרט שזה עתה באנו מזמן מתן תורתנו שמתחדשת נתינת הכחות לכל אחד ואחד מבני ישראל לקיום מצותיו ית', ויה"ר שתוכן מכתבו הבא יהי' שמח ובכל הענינים הנזכרים לעיל.

בברכה.