ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תלב

ב"ה, י"א סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אשר מרגיש הוא שנפל ממדריגתו ביראת שמים ובלימוד התורה, ולכן רוצה לשנות מקום לימודו.

והנה אמת נכון הדבר אשר היראה היא השער לה' וכלשון הזהר דא תרעא לאלעה (זהר חלק א' ח, א) ונרמז גם כן בנגלה דאורייתא, שקראו ליראה מפתחות החיצוניות (שבת לא, ב) ודבר משנה היא שיראתו צריכה להיות קודמת לחכמת התורה, וכיון שמצבו עתה כנ"ל, הנה ישתדל לנסוע ללמוד בישיבת תומכי תמימים אשר בברונא-פאריז, ויקבל על עצמו להשפיע גם על זולתו כשיחוננו בורא עולם בהצלחה בלימודיו, וה' יראה ללבב שרצונו בזה באמת וימלא משאלות לבבו בזה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר