ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תלד

ב"ה, י"א סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' סיון, והקודם לו. וכבר ידוע הוראת ופתגם כ"ק נשיאנו הק', שטובה פעולה אחת מאלף אנחות ופשיטא שטוב כו"כ פעולות, אשר זהו דרישת השעה חובתם וזכותם של כאו"א ובפרט אלו אשר השגחה העליונה העמידתם בקרן אורה בלימוד בישיבת תומכי תמימים, וק"ל.

ובמ"ש אודות מחשבת דא"ח קודם התפלה, כבר מלתי אמורה בכגון דא שלאחר הלימוד בפנים טוב יותר לחזור על הענינים ולא התיבות והמלות בדיוק מלבד אם נצרכים לזה כדי שלא לאבד נקודת ההשכלה ונקודת התמצית, וכנראה במוחש אשר להרגש הלב באים בקל יותר מהתבוננות בהענין מאשר הדיוק בהתיבות.

לפלא שאינו מזכיר ע"ד לימוד או עכ"פ חזרה על הלכות הצריכות ובפרט הצריכות בחיי היום יומי, שדבר הכרחי הוא, וכמבואר גם בהלכות ת"ת לרבנו הזקן.

בודאי שומר סדרי הישיבה מתאים לתעודתו עתה בהישיבה ומשפיע על התלמידים בכגון דא, וקבלת עול ומשמעת והסדרים יסוד הוא להצלחה בהלימודים ויצליחו השי"ת לבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ד'תלד

הלכות הצריכות: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ג'תתצב, ובהנסמן בהערות שם.