ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תלו

ב"ה, י"א סיון, תשט"ז

ברוקלין.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו אייר, ת"ח על הבשו"ט מהתועדות דיום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י, ובודאי אף שאין מזכיר עד"ז חזרו מאמר דא"ח והמשיכו בשיחות חסידותיות, וכבר ידוע פתגם רבנו הזקן, שמה שיכולה לפעול התועדות חסידותיות אין אפי' מלאך מיכאל יכול לפעול, ומובן שמצערת החלישות באמירת תהלים בש"ק מברכין, ויה"ר שימצא אותיות המתאימות להסביר לאנשי בית הכנסת גודל הענין ע"פ המבואר באגרות הקדש לכ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס בקונטרס מכתבים דאמירת תהלים, וגם בסוף התהלים אהל יוסף יצחק, שבודאי נמצאים אצלם, ויה"ר שיבשר טוב גם בהאמור.

בברכה.

ד'תלו

מו"ה יהודא ליב: סלונים, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקלז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תקנב. ד'תרחצ.

פתגם: ראה גם לעיל ד'תלג, ובהנסמן בהערות שם.