ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תלז

ב"ה, י"ב סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

... ת"ח על כתבו מההתועדות בימי הסגולה שעברו, ובודאי גם להבא ינהג במנהג טוב זה, והרי גם זה נכנס בציווי השי"ת שהוא כלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך לגרום נחת רוח פנימי לאיש הישראלי ובמרבית המכתבים שמתקבלים הרי לע"ע מעטים המכתבים בתוכן גורם קורת רוח שלכן יקר יותר כל מכתב כזה. ויה"ר שהתועדות הנ"ל וכן אלו שבעתיד יביאו לפעולות גם במעשה נוסף על ערכן מצד עצמן שגם זה אין די באר, ובכל זה גדול עוד המעשה וכדבר משנה, המעשה עיקר.

בברכה כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר צו א געזונטען זומער ולבשורות טובות בכל האמור.

נ.ב.

מוסג"פ מכתבי כללי לאסיפה הכללית של אגודת נשי ובנות חב"ד כאן.

ד'תלז

מו"ה יעקב: אורנשטיין, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לקמן ד'תקסה.