ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תלח

ב"ה, י"ב סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר הפסק ארוך נתקבל מכתבו מכ"ח אייר, בו כותב אודות הפרעות השונות שהיו לו בחדשים האחרונים, ומסיים שלבו שבור ורצוץ וכו' כי אין לו למי לפנות.

ולפלא ותמי' וגם מצער, אשר בשעה שנמצא בעיה"ק ירושלים ת"ו ובה כו"כ - כן ירבו - מבני ישראל החרדים לדבר ה' ותורתו, אינו מוצא עם מי להתייעץ. ובודאי אין זה אלא מתחבולות היצר המתנכל לאדם בכל האופנים האפשרים, ובלבד למונעו ממצות בורא עולם עבדו את ה' בשמחה. ומהנכון שיציע פרטי עניניו לפני זקני אנ"ש ומהם הרה"ג כו' מו"ה נחום שמרי' שי' ששונקין, שכון רבנים פליטים, רוממה, והם יורוהו, ומובן שיכול להראות להם מכתבי זה, או לאמר להם שפונה אליהם על פי עצתי, ויזכהו השי"ת לקיים ציוויו בלימוד התורה ובקיום המצות בשמחה ובטוב לבב, ואין דבר תלוי אלא ברצונו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר