ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תלט

ב"ה, י"ב סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמ"ש אודות כח הזכרון, יש לבדוק את התפילין שלו וכן אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה פרוטה לצדקה וישתדל ללמוד בעל פה איזה פרקים משניות, ולכל הפחות פרק אחד מספר תניא קדישא, ותקותי חזקה שבעשותו כל האמור יוטב כח הזכרון שלו, ויהי רצון שיצליח בעניניו ושל תורה ומצות.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר