ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תמ

ב"ה, י"ב סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה ישראל אבא שי'

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נתקבל מכתבו מה' סיון עם הפ"נ המוסגר בו שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובמ"ש אודות סדרי ההתועדות והסוגים שבזה... מובן שנכון מש"כ שכמה סוגים בהתועדות, ועיין ג"כ בספר השיחות קיץ ת"ש עמוד לד, אבל מה שפלא הוא שאין יכולים לתווך ביניהם ע"ד מרז"ל להחזיר העטרה ליושנה, היינו לא ע"י שיגרעו או יבטלו מהתועדות דעתה אלא שיערכו ג"כ התועדות מעין אותן שהיו מקודם, ואין הדבר תלוי אלא ברצונם, ודי זמן שיוכלו לעשות בזה וגם בזה, ורואים במוחש אשר בענינים אלו כמו ברוב הענינים ההקדם ישובח בכדי שלא יתרגלו להמצב שאפשר בלא זה, והקלוגינקער הרי עוד מוסיף הסברה.

לפלא שמתארך כ"כ הישוב הדעת אודות אופן השתתפותו בהרחבת אהלי יוסף יצחק אשר במעלבורן, והרי הזמן הוא אבדה שאינה חוזרת, ואחכה לבשו"ט בכל האמור וגם מניצול זמן מתן תורתנו באופן יעיל.

בברכה.

ד'תמ

מו"ה ישראל אבא שי': פליסקין, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'עא, ובהנסמן בהערות שם.