ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תמג

ב"ה, י"ג סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות מו"ה יעקב

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח אייר, בו מזכיר טעם לחכות בקביעות המזוזה כשבועיים בערך, וכנראה מסגנונו בעל הטעם הוא אחד מנשיאנו, אף שאינו מפרט בזה, הנה לא שמעתי איזה ענינים בזה, ות"ח אם יודיע יותר מפורט.

אף שמנהגי לייעץ להשואלים אותי, לקבוע המזוזה תיכף לכניסה לדירה, כמובן בלי ברכה, הוא ע"ד האמור בהיתר חדש, שבזמן שהקריבו העומר העומר מתירו, אבל לאח"ז הרי מצד הדין מותר מיד בהתחלת היום, וה"ה בנוגע להמשכת המקיף, שאלו שיכולים לפעול זה בעבודתם תלוים בתוצאות העבודה, משא"כ לאנשים כערכנו, אשר אין אתנו יודע עד מה.

ובהמשך להנהגה האמורה, הנה ביום השלשים מסירים מזוזה אחת ע"מ לבודקה ולהחליפה בנאה הימנה, ובשעת קביעת מזוזה החדשה מברכין ומכוונים להוציא בהברכה כל המזוזות.

ובהמשך להאמור, הנני להציע, אשר השמור בזכרונו ברור מהוראות כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, כדאי הי' להעלותו על הכתב וכל הקדם בזה ישובח, כיון שהזכרון ענין התלוי בזמן הוא, וכבר אמרתי כ"פ שחבל על חסידים הראשונים שלא היו מעלים על הכתב הוראות רבותינו נשיאינו הק' אשר כמה מרגליות היו נשמרות עי"ז ובהן בודאי גם הוראות רבות בהנוגע למעשה בפועל.

מ"ש במכתבו אודות ההשתתפות בחבר הפעילים, נעם לי לקרות במכ"ע דאה"ק ת"ו אשר השתתף באסיפת רבנים מבין העולים החדשים, ויה"ר שתהי' זה התחלה טובה לחידוש פעולות ובפרט שמתקרבים לזמן החופש שבטח אפשר לנצלו באופן מיוחד, וגיוס כל הכחות יכול להוסיף ולהגדיל התועלת.

בברכה.

ד'תמג

מו"ה יעקב: לנדא, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שיא, ובהנסמן בהערות שם.

מזכיר טעם: כי כ"ק רבנו (מוהרש"ב) נבג"מ זיע"א הי' מחכה בקביעת מזוזה זמן די ארוך, כפי שנשאר בזכרוני - כשבועיים בערך. ובטח גם שמע כ"ק שליט"א את הטעם ע"ז, מענין המשכת ?? בפנימי כו'.

יודיע יותר מפורט: באגרת ער"ח מנ"א משיב על כך ששמע מאת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בשם כ"ק אביו אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע: "מזוזה איז מקיף, דארף זיין המשכת המקיף בפנימי, דארף דאס האבן עבודה [והראה לו באצבעו הק' על רצפת הפארקעט אשר בחדרו, בנענעו את אצבעו, וגמר:] ביי מיר וועט קיין איין ברעטעלע ניט בלייבן ניט קיין מזוכעכדיגע".